Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné, reklamačné a podmienky ochrany osobných údajov pre e-shop www.savensol.sk

 

  1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

 

Tieto Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky pre e-shop Predávajúceho (ďalej iba VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim, ktorým je spoločnosť BremiFam, s.r.o., so sídlom Dvorčanská 418/14, 949 05 Nitra, Slovenská republika, IČO: 45627308, zastúpený konateľom Ing. Miroslav Brezina, ktorá je nástupníckou organizáciou  po zrušení SAVENSOL, s.r.o. bez likvidácie formou zlúčenia (ďalej len "Predávajúci") a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

1.1.        Kontaktné údaje predávajúceho:

BremiFam, s.r.o., so sídlom Dvorčanská 418/14, 949 05 Nitra, Slovenská republika,

Zastúpený konateľom Ing. Miroslav Brezina

IČO: 45627308

IČ DPH: SK2023069389

Internetová stránka predávajúceho: www.savensol.sk

Telefón: + 421 902905452

Email: info@savensol.sk

Bankové účty predávajúceho:

ČSOB, a.s.

Mena účtu: EUR

IBAN: SK87 7500 0000 0040 2279 4508

BIC – SWIFT kód CEKOSKBX

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1   
Odbor výkonu dozoru

tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034 
fax č. 037/ 7720 024

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.so

1.2.     Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3.     Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4.     Používaním web-stránok internetového obchodu Predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5.     Tieto Obchodné podmienky sú platné od dátumu vydania až do dátumu vydania nových Obchodných podmienok.

  1. 2.    OBJEDNÁVANIE

2.1.     Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

a)    prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke Predávajúceho,

b)    písomnou objednávkou doručenou elektronicky, alebo poštou na adresu Predávajúceho po predchádzajúcim dopytom Kupujúceho a prijatou ponukou Predávajúceho Kupujúcemu

2.2.     Odoslaním objednávky sa Kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3.     Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4.     Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5.     Storno objednávky Kupujúcim bez dodávky Tovaru je možné iba do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v zákazníckej sekcii na web-stránke Predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom info@savensol.sk. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí Predávajúci Kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, Predávajúci vráti uhradenú sumu späť na bankový účet Kupujúceho, ktorý mu Kupujúci písomne oznámi, bankovým prevodom najneskôr do päť pracovných dní.

2.6.     Po 24 hodinách od objednania nie je možné stornovať objednávku bez doručenia Tovaru, ale iba po dodaní tovaru (napríklad neprevzatím) a vypísaním Formulára na odstúpenie od zmluvy (príloha VOP) a jeho doručením elektronicky e-mailom na adresu info@savensol.sk, alebo poštou Predávajúcemu.

2.7.     Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade vyššej moci, keď nie je možné zabezpečiť dodanie objednaného Tovaru v súlade potvrdenou objednávkou. V takomto prípade Predávajúci najneskôr do troch pracovných dní kupujúcemu vráti už zaplatenú čiastku za objednaný Tovar. Vyššou mocou sa myslia prekážky dodania na strane Predávajúceho, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť

2.7.1.    živly (štrajk, oheň, voda, prírodná katastrofa,..),

2.7.2.    nejasné a neoveriteľné údaje zadané Kupujúcim v objednávke dostupnými prostriedkami Predávajúceho,

2.7.3.    poškodenie Tovaru pri jeho preprave ku Kupujúcemu

 

  1. 3.    CENY

 

3.1.  Predávajúci je plátcom DPH.

3.2.  K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 

  1. 4.    PLATBY

 

4.1.  Kupujúci môže platiť za Tovar na dobierku, alebo prevodom na účet Predávajúceho na základe zálohovej faktúry. Ak si kupujúci vyberie platbu prevodom, vystaví Predávajúci na základe odoslanej objednávky zálohovú faktúru, ktorú doručí spolu s potvrdením objednávky e-mailom Kupujúcemu. Potom platbu môže Kupujúci uskutočniť nasledovne:


4.1.1.      Prevodným príkazom zo svojho účtu na účet predávajúceho uvedený na zálohovej faktúre,

4.1.2.      Priamym vkladom v hotovosti v banke na účet predávajúceho,

4.2.  Platby sú možné iba v mene EURO (€),

4.3.  Predávajúci doručí pri platbe prevodom daňový doklad o platbe (faktúru) Kupujúcemu spolu s tovarom,

 

  1. 5.    DODACIE PODMIENKY

 

5.1.  Dodacia lehota Tovaru v ponuke Predávajúceho je spravidla:

5.1.1.    Do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim a zaplatenia ceny Kupujúcim  v prípade platenia ceny bankovým prevodom,

5.1.2.    Do 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky v prípade platby na dobierku,

5.2.  Maximálna doba dodania je 14 dní. Ak by Predávajúci nedodal objednaný Tovar v tejto lehote môže kupujúci objednávku zrušiť, pričom mu Predávajúci pri vrátení kúpnej ceny bez protestu zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zaplatenej ceny za každý aj načatý deň spočívania zaplatenej sumy na bankovom účte Predávajúceho.

5.3.  O dodacej lehote a termíne dodania bude Predávajúci Kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky emailom, telefonicky, alebo doručením SMS na telefón Kupujúceho.

 

  1. 6.    DORUČENIE TOVARU

 

6.1.  Predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru spôsobom, ktorý si Kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

6.1.1.      Osobným odberom na adrese Predávajúceho

6.1.2.      Kuriérskou službou

6.2.  Kupujúci uvedie adresu prevzatia doručovaného Tovaru záväzne v odoslanej objednávke. V prípade, že Kupujúci si Tovar, napriek potvrdeniu miesta a času dodania Predávajúcim na uvedenom mieste v uvedenom čase neprevezme z akýchkoľvek dôvodov znáša na svoje náklady a riziko vrátenie tovaru na adresu predávajúceho prepravcom,

6.3.  Tovar je expedovaný primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní Tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a prípadné odchýlky vyznačiť prepravcovi do dodacej dokumentácie, inak Predávajúci neuzná reklamáciu poškodenia Tovaru počas prepravy,

6.4.  Spolu s Tovarom dodá Predávajúci Kupujúcemu faktúru (daňový doklad) a dodací list (sprievodná dokumentácia). Ak to povaha Tovaru vyžaduje, sú súčasťou sprievodnej dokumentácie k Tovaru aj návod na montáž, obsluhu a záručný list. Sprievodná dokumentácie je uložená vnútri v obale Tovaru,

6.5.  Predávajúci zodpovedá za Tovar až do momentu jeho prevzatia Kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru na dokumente prepravcu,

6.6.  Ak by bolo zmarené doručenie Tovaru z dôvodu poškodenia počas prepravy ku Kupujúcemu, alebo inými prekážkami zo strany prepravcu, Predávajúci nesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom. Ak Kupujúci neprijme návrh Predávajúceho na náhradný termín dodávky na náklady Predávajúceho, môže objednávku zrušiť, pričom už realizované prepravné náklady zmareného doručenia v plnom rozsahu znáša Predávajúci, ktorý si ich umorenie uplatní u prepravcu, ktorý zmarené doručenie spôsobil,

6.7.  V odôvodnených prípadoch (napr.: nadrozmerný náklad, náhla zmena cenníka prepravcov,..) sa cena prepravy nestanovuje pri potvrdení objednávky, ale predávajúci ju ponúkne Kupujúcemu dodatočne, najneskôr do 48 hodín od obdržania objednávky Kupujúcom. V tomto prípade má Kupujúci právo odstúpiť od objednávky okamžite, alebo aj neskôr tým, že sa nevyjadrí k ponúknutej cene prepravy, pričom ak takto už vznikli Predávajúcemu náklady na odstúpenie (napr.: prepravné) sú nákladmi Predávajúceho.

 

  1. 7.    ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (ZREALIZOVANEJ OBJEDNÁVKY)

 

7.1.  Kupujúci je v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy (vybavenej objednávky). Pre vyhnutie sa zbytočným nedorozumeniam Predávajúci odporúča Kupujúcemu odstúpenie oznámiť vypísaním a doručením Kupujúcemu Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je nedeliteľnou súčasťou týchto VOP a ktorý je možné stiahnuť z web stránky Kupujúceho,

7.2.  Tovar na vrátenie musí byť primerane opotrebený, nepoškodený,
kompletný vrátane príslušenstva a sprievodnej dokumentácie, zabalený, podľa možnosti v originálnom obale. Súčasťou dodávky musí byť aj originál dokladu o kúpe, inak vrátenie nespĺňa zákonné podmienky a Predávajúci ho môže odmietnuť,

7.3.  Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto VOP, je povinný:


7.3.1.    kontaktovať Predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,

7.3.2.    doručiť Tovar naspäť na adresu Predávajúceho - tovar sa odporúča priniesť osobne, alebo poslať kuriérom, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (Kupujúci ručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy Predávajúcemu),

7.3.3.    uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...),

7.4.  Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto VOP a po obdržaní vráteného tovaru je Predávajúci povinný:


7.4.1.    prevziať tovar naspäť,

7.4.2.    vrátiť Kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (vybavenej objednávky) a vrátenia Tovaru celú cenu zaplatenú za Tovar, okrem poplatku za dopravu,

7.5.  V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto VOP nemusí Predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar môže byť vrátený na náklady Kupujúceho naspäť,

 

  1. 8.    ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

 

8.1.  Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho Tovaru, Reklamačným poriadkom Predávajúceho, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tých to VOP, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými osobitnými predpismi Slovenskej republiky,

8.2.  Záručná doba na ponúkaný tovar v internetovom obchode Predávajúceho je uvedená v Reklamačnom poriadku Predávajúceho. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje daňový doklad o zakúpení (faktúra, pokladničný blok). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil,

8.3.  Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie Tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním,

8.4.  Postup uplatnenia a vybavenia reklamácie je uvedený v Reklamačnom poriadku Predávajúceho.

 

  1. 9.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

9.1.  Všetky osobné údaje poskytnuté Kupujúcim v rámci objednávky tovaru, alebo zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho, web stránka www.savensol.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne Savensol, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári,

9.2.  Odoslaním objednávky a vyjadrením súhlasu s VOP Predávajúceho, t,j. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva Kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas Predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov Kupujúceho pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s Kupujúcim, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zmlúv Predávajúceho s tretími osobami a vedenia príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva, finančného kontrolingu a pod.), a to až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu Kupujúcim s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje Kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou osôb uvedených v článku 9.3.a 9.4.týchto VOP,

9.3.  Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod Predávajúceho, www.savensol.sk, Predávajúci súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba (napr.: externý dodávateľ účtovných služieb a marketingového prieskumu Predávajúceho), ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely reklamy a marketingu a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely reklamy a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby Predávajúci a prípadne tretie osoby,  s ktorými Predávajúci uzatvoril príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom,

9.4.  Kupujúci súhlasí, že Predávajúci poskytuje, zverejňuje a sprístupňuje osobné údaje Kupujúceho aj spoločnostiam zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorých meno je uvedené na web stránke Predávajúceho, ktorým sú osobné údaje Kupujúceho odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej Predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@savensol.sk. Zrušením súhlasu so spracovaním osobných údajov Kupujúceho dôjde zároveň k zrušeniu a vymazaniu zákazníckej registrácie Kupujúceho.
Kupujúci má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov najmä nasledujúce práva:

9.4.1.          Kupujúci má právo na základe svojej písomnej žiadosti doručenej Predávajúcemu vyžadovať:

a)      potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)      vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)     opravu, alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)       výmaz svojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)     výmaz svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)     zablokovanie svojich osobných údajov z dôvodu svojho zrušenia súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

9.4.2.          Kupujúci má právo u Predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a)      spracúvaniu svojich osobných údajov o ktorých predpokladá, že sú, alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich výmaz,

b)     využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku,

c)      poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

10.1.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny VOP. Na web stránke internetového obchodu Predávajúceho www.savensol.sk budú zverejnené iba platné VOP,

10.2.  Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby si tieto VOP prečítal a porozumel im, pretože zaškrtnutím políčka pre vyjadrenie súhlasu s týmito VOP potvrdí, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí

10.3.  Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

10.4.  Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,

10.5.  Tieto  VOP, schválené Predávajúcim, sú platné a nadobúdajú platnosť dátumom vydania   21.apríl 2023.

 

V Nitre, dňa 21. apríl 2023

 

Ing. Miroslav Brezina.

BremiFam, s.r.o.

 

Na stiahnutie:

Všeobecné obchodné podmienky

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie